DISH-FLIP
Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene

Voorwaarden.


1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

De webshop wordt uitgebaat door KOINTERPRISE bvba met zetel te Lindenstraat 20, 2070 Zwijndrecht. Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van KOINTERPRISE en van de gebruikers van de webshop m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website aanbieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van deze webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en aanvaart u ons Privacybeleid. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en KOINTERPRISE. Andere Voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

KOINTERPRISE kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.


2. Sluiten van een overeenkomst:

Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit mee per e-mail.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring kennis heeft genomen en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

KOINTERPRISE heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van producten (zie punt 3);
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij overmacht.


3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt daarover bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).


4. Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de levering is toegestaan, nl. België en Nederland.

Voor klanten in België:

Bij een bestelling onder €25 betaalt u €5,60 verzendkosten voor een levering. Gratis levering vanaf €25.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

Voor klanten in Nederland:

Bij een bestelling onder €30 betaalt u €9,60 verzendkosten voor een levering. Gratis levering vanaf €30.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De bestelling wordt in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn.

Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Indien KOINTERPRISE niet in staat is om uw bestelling binnen de drie tot vijf werkdagen te verzenden, dan wordt u hiervan bericht per email. U kan dan kiezen om uw bestelling te annuleren. Het volledige door u betaalde bedrag (inclusief verzendingskosten) wordt u in dat geval terugbetaald.

Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door een e-mail te sturen naar info@dish-flip.com. Werd uw bestelling reeds geleverd dan kunt u beroep doen op uw herroepingsrecht.


5. Prijs en betaling:

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. KOINTERPRISE behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen vermeld op de webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.


6. Herroepingsrecht:

De geleverde producten kunnen binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending, worden geretourneerd. De klant verwittigt KOINTERPRISE hierover per E-mail. De producten dienen in de originele verpakking te zitten en mogen uiteraard niet gebruikt zijn. Van zodra KOINTERPRISE de producten in ontvangst heeft genomen en gecontroleerd heeft, wordt het bedrag binnen de 7 werkdagen teruggestort (exclusief de verzendkosten). De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant.


7. Garantie:

Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij ons heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 • voor normale slijtage van het product;
 • bij oneigenlijk of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd;
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies;
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;
 • indien het product door u werd gewijzigd;


 8. Aansprakelijkheid:

KOINTERPRISE is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het (oneigenlijk) gebruik van de producten.

De aansprakelijkheid van KOINTERPRISE is beperkt tot de totale prijs die de klant betaald heeft voor het product. KOINTERPRISE kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor fouten van derden (postorderbedrijf, leverancier,…).


9. Auteursrecht:

Alle afbeeldingen, teksten, video’s op de website van KOINTERPRISE vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Deze mogen nooit nagemaakt, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KOINTERPRISE.


10. Geschillen:

Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht volgens Belgisch recht.

De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd, tenzij KOINTERPRISE er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de klant.

Privacy verklaring

KOINTERPRISE BVBA

KOINTERPRISE, gevestigd te Lindenstraat 20, 2070 Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.dish-flip.com

info@dish-flip.com

Lindenstraat 20, 2070 Zwijndrecht

+32474680250


Persoonsgegevens die wij verwerken:

KOINTERPRISE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u uw gegevens invoert om een bestelling te plaatsen, vragen wij nogmaals uitdrukkelijk uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dish-flip.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?:

KOINTERPRISE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om de bestelde producten bij u af te leveren.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de verkoop van onze producten uit te voeren. Bevestiging van uw bestelling, levering van onze producten en facturatie noodzaken de verwerking van uw gegevens.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?:

KOINTERPRISE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

KOINTERPRISE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

KOINTERPRISE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KOINTERPRISE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KOINTERPRISE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dish-flip.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KOINTERPRISE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?:

KOINTERPRISE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dish-flip.com.Contacteer ons via:

info@dish-flip.com


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept